Huishoudelijk reglement MotorCrossClub Bleiswijk
(versie 2015)

 

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Leden
Artikel 3: Inschrijving
Artikel 4: Eisen aan kleding
Artikel 5: Eisen aan de motorfiets
Artikel 6: Keuring motorfiets
Artikel 7: Klasse indeling
Artikel 8: Promotieregeling
Artikel 9: Wedstrijdreglement
Artikel 10: Baancommissaris
Artikel 11: Officiele signalen en tekens
Artikel 12: Toegang tot het circuit
Artikel 13: Verantwoording helpers
Artikel 14: Het rennerskwartier
Artikel 15: Clubgebouw
Artikel 16: Het opleggen van straffen
Artikel 17: Klassement
Artikel 18: Kopij clubblad

Regels toegang terrein MCC Bleiswijk

 

Artikel 1: Algemeen
Ieder lid en deelnemer aan trainingen of wedstrijden wordt geacht de reglementen te kennen en te respecteren.
Wijzigingen in het reglement zijn voorbehouden aan het bestuur. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en/of wedstrijdleiding.

Artikel 2: Leden
Iedereen kan lid worden. Voor leden onder de achttien jaar is schriftelijke toestemming van een van de ouders of verzorgers vereist.
Het lidmaatschap is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar.

Artikel 3: Inschrijving
Het inschrijven voor deelname aan de wedstrijden dient te geschieden tot uiterlijk voor aanvang van de officiele training.
Voor het deelnemen aan de wedstrijden is men inschrijfgeld verschuldigd. Niet-leden mogen inschrijven tegen betaling van een hoger tarief en dingen mee naar de dagprijzen, maar krijgen geen punten voor het clubkampioenschap.

Artikel 4: Eisen aan kleding
Tijdens de trainingen en wedstrijden moeten de deelnemers voor de motorcross sport geschikte kleding, helm en schoeisel dragen, welke in goede staat dienen te zijn.

Artikel 5: Eisen aan de motorfiets

 • Uitlaatsysteem:
  Uitlaatpijpen en dempers moeten voldoen aan alle bepalingen, zoals gesteld in de reglementen van de KNMV, met betrekking tot de geluidsmeting. 94 db
 • Bediening:
  Koppeling en remhendels moeten eindigen in een bolvorm. Het gashendel moet van het zelfsluitende type zijn. De machines dienen te zijn voorzien van ten minste twee goed werkende remmen.
 • Nummerborden:
  De machines van de deelnemers moeten tijdens de officiele trainingen en wedstrijden voorzien te zijn van 3 nummerborden. In verband met zichtbaarheid zijn de volgende kleurcombinaties toegestaan:
  kleur nummerplaat / kleur cijfers:
 • blauw / wit
  geel / zwart
  groen / wit
  rood / wit
  wit / zwart
  zwart / geel of wit
  De cijfers dienen zo groot mogelijk te zijn. De cijfers moeten een tussenruimte hebben van minimaal 15 mm.

Artikel 6: Keuring motorfiets
Desgevraagd dient iedere rijder zijn machine en valhelm ter keuring aan te bieden. Bij de wedstrijden is het de deelnemers slechts toegestaan om machines te gebruiken die door hen onder hun eigen naam en startnummer bij de technische commissaris voor machinekeuring voor de aanvang van de training zijn aangeboden en goedgekeurd. De technische commissaris beslist of de machine en gedragen uitrusting voldoet aan de gestelde eisen en als dan niet toegelaten wordt tot de wedstrijd. Tegen dit besluit kan geen protest worden ingediend.

Artikel 7: Klasse indeling

Klasse indeling:
Groep Klasse: Leeftijden en Omschrijving: Eisen aan motor:
A Super mini 5 t/m 9 jaar max. 50cc, automaat.
a-wielmaat max. 10" v-wiel 12"  
B 65cc Kleine Wielen 6 t/m 11 jaar max. 65cc
a-wiel 12" v--wiel 14"
C 65cc Grote Wielen 7 t/m 12 jaar max. 65cc
a-wiel 14" v-wiel 17"
D 85cc kleine wielen 10 t/m 13 jaar max. 85cc 2-takt
150cc 4-takt
a-wiel 14" v-wiel 17"
E 85cc grote wielen 11 t/m 15 jaar max. 85 cc 2-takt
150cc 4-takt
a-wiel 16" v-wiel 19"
F2 125cc vanaf 13 jaar tot 125cc 2-takt.
F4 250cc vanaf 15 jaar tot 250cc 2-takt of 4-takt.
G 500cc 15 jr en ouder tot 500cc 2-takt of 4-takt.
I Superklasse Cup, Nationaal of hoger startbewijs
en alle rijders welke bij de club zijn bevorderd
125cc en hoger
H Veteranen 40 jaar en ouder en 3 jaar geen KNMV nationaal of hoger startbewijs gehad hebben . 125cc en meer

 

De peildatum voor de leeftijden is 1 januari van het gangbare jaar.
Uitzondering hierop is de klasse "super mini's". Hiervoor geldt dat deelname in de klasse mogelijk is vanaf het moment dat de rijder 5 jaar is.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste leeftijd en motorgegevens.


Artikel 8: Promotieregeling
Rijders in de junioren klassen worden afhankelijk van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar gepromoveerd naar een hogere klasse.
Dit wordt beoordeeld door de jury en het bestuur.

De promotieregeling geldt zowel voor leden als voor niet-leden.

-Vrijwillig promoveren
Wanneer een rijder besluit om in een hogere klasse te gaan deelnemen dan waarvoor hij of zij ingedeeld staat, dan wordt deze beslissing voor het gehele seizoen genomen. Terugkeer naar de lagere klasse is dan niet meer mogelijk. Rijders met een lagere klasse motor mogen na aanvraag bij, en toestemming van het bestuur deelnemen aan een hogere klasse. Hierbij wordt nagegaan of de rijder past binnen de hogere groep.
Ook deze beslissing wordt voor het hele (resterende) seizoen genomen.

Deelname in een hogere klasse met kleinere cilinderinhoud is mogelijk met:
- een 65 cc in het kampioenschap 85 cc;
- een 85 cc in het kampioenschap 125 cc junioren.

Deelname in meerdere klasse met een zelfde motor is niet toegestaan.

-Degraderen
Degradatie naar een lagere klasse is mogelijk door dit voor de start van het kalenderjaar schriftelijk aan te vragen bij het bestuur. Na beoordeling en goedkeuring door het bestuur wordt het verzoek voorgelegd aan de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Artikel 9: Wedstrijdreglement

 • Training
  Alle deelnemers zijn verplicht aan de training deel te nemen alvorens zij aan de wedstrijd mogen deelnemen.
 • Opstelruimte
  De opstelruimte ("parc ferme") voor de startzone is alleen toegankelijk voor de deelnemers, de betreffende helpers en de betreffende officials. Roken en vuur is in deze ruimte verboden.
 • Start
  Er vindt een groepsstart plaats met draaiende motoren. Wanneer alle deelnemers startgereed zijn, maakt de starter gedurende 15 volle seconden een "15" seconden teken zichtbaar. ( verkeerslicht )
  Het hek valt tussen de 0 en 5 seconden nadat het "5" seconden teken getoond wordt.
  Het "5" seconden teken blijft zichtbaar totdat het starthek valt. ( verkeerslicht )
  Zodra de rijder bij het starthek opgesteld staat dienen monteurs en helpers het "parc ferme" te verlaten.
  Uitzondering hierop is de start van de supermini's en de 65cc.
  Hierbij mogen de helpers bij de rijders op een afstand van 2 meter achter de rijder blijven staan.
 • Het stoppen van de wedstrijd
  De wedstrijdleider heeft het recht om op eigen initiatief, wegens dringende veiligheidsmaatregelen of andere gevallen van overmacht, een wedstrijd voortijdig te beeindigen. Indien de wedstrijdleider een wedstrijd stopt voordat de helft van de voorgeschreven tijd is verstreken, wordt de wedstrijd opnieuw verreden of ongeldig verklaard. Als de wedstrijd in een later stadium wordt gestopt, dan geldt de klassering van de ronde voorafgaand aan de afgevlagde ronde.
  Indien de wedstrijd wordt gestopt voor de tweede doorkomst, zal zo spoedig mogelijk een herstart plaatsvinden.
  De deelnemers worden meteen opgesteld in het "parc ferme".
 • Diskwalificatie
  Het "afsnijden" van de baan en het gedurende de manches, series of finales van motor wisselen is op straffe van uitsluiting verboden.
 • Resultaten / klassering
  Winnaar is de deelnemer die in overeenstemming met de reglementen als eerste de finishlijn passeert.
  De volgende deelnemers zullen afgevlagd worden als zij de finishlijn passeren. De wedstrijdtijd gaat in op het moment dat het starthek valt. De tijd waarop een deelnemer de finishlijn passeert wordt geregistreerd op het moment dat het voorste gedeelte van de machine de lijn overschrijdt.
 • Protesten
  Protesten over gebeurtenissen tijdens wedstrijden kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 minuten na afloop van de laatste manche van de dag. Protesten tegen de uitslag zijn mogelijk tot 15 minuten na het bekendmaken van de uitslag. Het protest dient bij de wedstrijdleiding te worden ingediend, vergezeld van een protestgeld van euro 10,-. Dit bedrag wordt teruggegeven wanneer het protest wordt toegewezen, dan wel dit bij de uitspraak wordt bepaald.
  Wanneer bij een protest een motorfiets gecontroleerd moet worden op cilinderinhoud en dus gedemonteerd moet worden, bedraagt het protestgeld euro 50,-. Wanneer een protest ongegrond blijkt te zijn, ontvangt de eigenaar van de gedemonteerde motor dit protestgeld. Uitspraak gebeurt zo mogelijk dezelfde dag en is bindend.

Artikel 10: Baancommissaris
De baancommissaris heeft primair tot taak, d.m.v. een gele vlag, de deelnemers te waarschuwen voor obstakels, ongevallen of andere vormen van gevaar op het circuit. Indien nodig roept hij of zij de hulp in van de medische hulpverleners (EHBO of Rode Kruis). Tevens ziet hij of zij er op toe dat deelnemers en publiek zich niet schuldig maken aan handelingen die gevaar zou kunnen opleveren. Tijdens de duur van de wedstrijd mag de baancommissaris de hem of haar toegewezen post niet verlaten.
Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers kan iedere rijder aangewezen worden als baancommissaris. Indien een aangewezen rijder zijn taak als baancommissaris niet opvolgt volgt diskwalificatie. Bij aanwijzing van een rijder uit de super mini of 65 cc klasse dienen de ouders / begeleiders er op toe te zien dat de rijder zijn taak naar behoren vervult.

Artikel 11: Officiele signalen en tekens
Officiele signalen worden gegeven door middel van een vlag, en wel als volgt:

groen: gereed voor startprocedure;
rood: stop, verplicht voor iedereen;
zwart: stop, voor aangegeven rijder;
geel stilgehouden: gevaar, langzaam rijden;
geel gezwaaid: gevaar, inhalen strikt verboden, snelheid verminderen en deelnemer moet zich voorbereiden om te stoppen;
zwart/wit geblokt: einde van de wedstrijd.

Artikel 12: Toegang tot het circuit
Het is een ieder, uitgezonderd de rijders die moeten rijden, de baancommissarissen en daartoe door het bestuur aangewezen personen, verboden zich gedurende de trainingen en wedstrijden op het circuit te begeven.

Artikel 13: Verantwoording helpers
Iedere rijder draagt de verantwoording voor zichzelf en het gedrag van zijn helpers en begeleiders.
Voor onregelmatigheden, ontstaan door wangedrag van helpers of begeleiders, kan de rijder bestraft worden.

Artikel 14: Het rennerskwartier

 • Rijden in het rennerskwartier
  Het rijden buiten het circuit en dus ook in het rennerskwartier is niet toegestaan.
 • Testen / warmdraaien van de motor
  Het is niet toegestaan om op het buitenterrein (buiten de geluidswal) de motor met een hoger dan stationair toerental te testen of warm te laten lopen.
 • Milieumatten
  Het gebruik van milieumatten in het rennerskwartier is verplicht. De matten dienen door de rijders zelf te worden aangeschaft.
 • Afval
  Een ieder is verplicht zijn of haar afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren en geen vuil of afval achter te laten in het rennerskwartier.
 • Honden
  Honden dienen op het rennerskwartier kort aangelijnd te zijn zodat zij geen overlast kunnen veroorzaken.
 • Gebruik openbare weg
  Zolang er nog plaats is in het rennerskwartier, is het verboden om langs de openbare weg te gaan staan met uw crossmotor. Het rijden met de crossmotor buiten het circuit is ten strengste verboden op straffe van onmiddellijke schorsing.

Artikel 15: Clubgebouw
De consumpties in het clubgebouw dienen contant betaald te worden. Er wordt dus niets op rekening geleverd.

Artikel 16: Het opleggen van straffen
Straffen kunnen worden opgelegd in de volgende gevallen:

 • het niet opvolgen van aanwijzingen van wedstrijdleiding en of baancommissarissen;
 • onbehoorlijk gedrag of gedrag in strijd met de belangen van MCC Bleiswijk;
 • handelingen waardoor de goede gang van zaken tijdens een wedstrijd of training kan worden verstoord;
 • beklimmen van de geluidswal.

Straffen kunnen bestaan uit:

 • een waarschuwing;
 • diskwalificatie tijdens een wedstrijddag;
 • uitsluiting van deelname aan een of meerdere manches of wedstrijden;
 • uitsluiting van deelname gedurende het verdere seizoen;
 • levenslange uitsluiting.

Diskwalificatie tijdens de wedstrijd / manche wordt beslist door de wedstrijdleiding.
Na de manche legt de wedstrijdleiding de diskwalificatie voor aan het bestuur. In gezamenlijk overleg wordt over mogelijke verdere uitsluiting beslist. De overige straffen kunnen worden opgelegd door het bestuur. Bij zeer ernstige vergrijpen kan het voorkomen dat men, van de bij KNMV aangesloten verenigingen in Zuid-Holland, een gezamenlijke straf opgelegd krijgt.
Opgelegde straffen worden schriftelijk medegedeeld, met een afschrift van het afdelingsbestuur van de KNMV en de aangesloten verenigingen in Zuid-Holland.

Artikel 17: Klassement

Dagklassement
Het dagklassement wordt opgemaakt door optelling van het aantal behaalde punten van de gereden
manches bij elkaar op te tellen. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatst gereden manche beslissend.

Puntentelling per manche:
1 e  plaats = 50 punten
2 e  plaats = 45 punten
3 e  plaats = 41 punten
4 e  plaats = 38 punten
5 e  plaats = 36 punten
en vervolgens met 1 punt aftellend.

Clubcompetitie
Alle clubleden komen in aanmerking voor het clubkampioenschap. Gastrijders zijn uitgesloten voor het clubkampioenschap.
De eindstand van het clubkampioenschap wordt bepaald door sommatie van de beste uitslagen van het aantal tellende manches.
Met ingang van 2019 worden géén manches geschrapt.
Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen dient men lid te zijn en minimaal aan 50% van de georganiseerde wedstrijden deelgenomen te hebben.

Gelijke stand
Indien in de eindstand van de clubcompetitie meerdere rijders eindigen met een gelijk aantal punten, dan geldt het navolgende voor het bepalen van de hoogste klassering
- Het aantal eerste plaatsen
- Het aantal tweede plaatsen
- Het aantal derde plaatsen
- De hoogste klassering van de laatst gereden manche voor de clubcompetitie.

Artikel 18: Kopij clubblad
Ieder lid mag artikelen schrijven voor opname in het clubblad.
Stukken welke als kwetsend of onfatsoenlijk kunnen worden aangemerkt of in strijd zijn met de belangen van de vereniging kunnen worden geweigerd of gecensureerd.

Als basis voor het clubreglement geld het KNMV motocross reglement .